برچسب‌ها: گرایش کارآفرینانه

بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی

بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی  و تعهد سازمانی (مطالعه موردی:شرکت ستوده بتن) محمد حسین رئیسی دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشكدة مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران m.raeisifardabadi@mail.sbu.ac.ir چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی بررسی تاثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی […]

بیشتر بخوانید