بتن ریزی مجتمع مسکونی نیلوفر (زیتون)

بتن ریزی مجتمع مسکونی نیلوفر (زیتون) به صورت کامل توسط ستوده بتن انجام شده است. این بتن ریزی شامل فونداسیون، سقف و ستون می باشد.

مجتمع مسکونی نیلوفر
بتن ریزی فنداسیون، سقف و ستون
2480 متر مکعب
-