بتن ریزی بازسازی بیمارستان موقوفه مفرح

بتن ریزی بازسازی بیمارستان موقوفه مفرح توسط ستوده بتن انجام شده است.

بیمارستان مفرح
بتن ریزی بازسازی و گسترش بیمارستان
بالای 10000 متر
خیابان بهمنیار