بتن ریزی بیمارستان فیروزآبادی

بتن ریزی بخش مهمی از توسعه و بازسازی بیمارستان فیروزآبادی شهر ری توسط ستوده بتن انجام شده است. این بتن ریزی شامل بتن ریزی فونداسیون، سقف، ستون و محوطه می باشد.

بیمارستان فیروزآبادی
بتن ریزی بازسازی و گسترش بیمارستان
بالای 3850 متر مکعب
شهر ری