مسئولیت اجتماعی

ستوده بتن این موضوع را رسالت خود می‌داند در روزهای مهم سال حضور قوی داشته باشد تا مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به نیروهای کاری یا جامعه نشان دهد. ما با کاشت نهال روز درختکاری پاس می‌داریم تا نوید دهنده سرسبزی و امید باشیم. ما همچنین در شب یلدا، روز ولادت حضرت فاطمه (روز زن)، روز حمل و نقل و دیگر روزهای مهم سال، جشنی کوچک و خودمانی برگزار می‌کنیم تا از خدمات نیروهای کاری خود قدردانی کنیم. همه این کارها برای ستوده بتن یک بهانه برای دورهمی، پاسداشت زحمات و انجام مسئولیت‌های اجتماعی از سوی مدیران مجموعه به عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ است.

ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن

روز درختکاری سال 99

ولادت حضرت معصومه و روز دختر

شب یلدا

روز حمل و نقل

روز مبعث

روز ملی بتن

ولادت امام حسین(ع)

روزدرختکاری 1400

جشن پایان سال 1400

ستوده بتن این موضوع را رسالت خود می‌داند در روزهای مهم سال حضور قوی داشته باشد تا مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به نیروهای کاری یا جامعه نشان دهد. ما با کاشت نهال روز درختکاری پاس می‌داریم تا نوید دهنده سرسبزی و امید باشیم. ما همچنین در شب یلدا، روز ولادت حضرت فاطمه (روز زن)، روز حمل و نقل و دیگر روزهای مهم سال، جشنی کوچک و خودمانی برگزار می‌کنیم تا از خدمات نیروهای کاری خود قدردانی کنیم. همه این کارها برای ستوده بتن یک بهانه برای دورهمی، پاسداشت زحمات و انجام مسئولیت‌های اجتماعی از سوی مدیران مجموعه به عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ است.

ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن

روز درختکاری سال 99

ولادت حضرت معصومه و روز دختر

شب یلدا

روز حمل و نقل

روز مبعث

روز ملی بتن

ولادت امام حسین(ع)

روزدرختکاری 1400

جشن پایان سال 1400

ستوده بتن این موضوع را رسالت خود می‌داند در روزهای مهم سال حضور قوی داشته باشد تا مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به نیروهای کاری یا جامعه نشان دهد. ما با کاشت نهال روز درختکاری پاس می‌داریم تا نوید دهنده سرسبزی و امید باشیم. ما همچنین در شب یلدا، روز ولادت حضرت فاطمه (روز زن)، روز حمل و نقل و دیگر روزهای مهم سال، جشنی کوچک و خودمانی برگزار می‌کنیم تا از خدمات نیروهای کاری خود قدردانی کنیم. همه این کارها برای ستوده بتن یک بهانه برای دورهمی، پاسداشت زحمات و انجام مسئولیت‌های اجتماعی از سوی مدیران مجموعه به عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ است.

ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن

روز درختکاری سال 99

ولادت حضرت معصومه و روز دختر

شب یلدا

روز حمل و نقل

روز مبعث

روز ملی بتن

ولادت امام حسین(ع)

روزدرختکاری 1400

جشن پایان سال 1400

ستوده بتن این موضوع را رسالت خود می‌داند در روزهای مهم سال حضور قوی داشته باشد تا مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به نیروهای کاری یا جامعه نشان دهد. ما با کاشت نهال روز درختکاری پاس می‌داریم تا نوید دهنده سرسبزی و امید باشیم. ما همچنین در شب یلدا، روز ولادت حضرت فاطمه (روز زن)، روز حمل و نقل و دیگر روزهای مهم سال، جشنی کوچک و خودمانی برگزار می‌کنیم تا از خدمات نیروهای کاری خود قدردانی کنیم. همه این کارها برای ستوده بتن یک بهانه برای دورهمی، پاسداشت زحمات و انجام مسئولیت‌های اجتماعی از سوی مدیران مجموعه به عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ است.

ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن

روز درختکاری سال 99

ولادت حضرت معصومه و روز دختر

شب یلدا

روز حمل و نقل

روز مبعث

روز ملی بتن

ولادت امام حسین(ع)

روزدرختکاری 1400

جشن پایان سال 1400