• صفحه اصلی
 • مقالات

بررسی تاثیر آميخته بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي توليدكنندگان بتن با رویکرد حفاظت از محیط زیست

بررسی تاثیر آميخته بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي توليدكنندگان بتن با رویکرد حفاظت از محیط زیست

(مطالعه موردی:ستوده بتن)

نویسنده:

محمدحسین رئیسی

چکیده:

امروزه محیط زیست به موضوعی مهم در جوامع بشری تبدیل شده و دارای جایگاه ویژه ای است و صنعت بتن یکی از صنایع تأثیر گذار بر محیط زیست می باشد. اخیراً برای تولید بتن راهکارهایی ارائه شده که سازگاری مناسبی با محیط زیست و مبانی توسعه پایدار داشته باشد و درکشورهای صنعتی با تحول اساسی که در ارتقاء سطح تکنولوژی بتن بوجود آمده، گامهای مؤثری در این ارتباط برداشته شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثير آميخته بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 232 نفر از کارشناسان، معاونان، مدیران و مشاوران و کارکنان واحدهای تولیدی صنعت بتن است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 144 نفر است. با در نظر گرفتن نرخ بی پاسخی 10%، 14 پرسشنامه بیشتر یعنی 158 پرسشنامه پخش شد و در نهایت 145 پرسشنامه برگشت داده شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز چان و همکاران (2000) و نیز پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر استفاده می شود. در ارتباط با روایی از روایی محتوایی و در ارتباط با پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. در ادامه از آزمون کولموگروف و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد آميخته بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: آميخته بازاريابي سبز، مزيت رقابتي توليدكننده

 

 

مقدمه

بتن پس از آب یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است که از دیدگاه حفظ محیط زیست، باید تولید و مصرف و چگونگی تخریب بتن و بازگشت مواد حاصل از تخریب آن به طبیعت و محیط مورد بررسی قرار گیرد. یکی از راهبردهای به حداقل رساندن اثرات مخرب زیست محیطی صنعت بتن، کاهش نخاله های بتنی و در نهایت بازیافت آن است. این راهبرد دارای مزایای زیادی است که می تواند به کاهش تقاضا برای منابع و مصالح جدید و حفظ منابع طبیعی منجر شود.

برای بررسی عملکرد زیست محیطی بتن باید مساله تولید و مصرف سیمان، آب، سنگدانه ها، مواد افزودنی، سازه های بتنی و مواد حاصل از تخریب این سازه ها و اثرهای فیزیکی و شیمایی مثبت و منفی هر یک از آنها بر محیط زیست، از جمله مواد آالینده ای که وارد جو زمین، خاك و آب می شوند، حفاظتی که برای تداوم زندگی انسان بر روی کره زمین فراهم می کنند و امکانات رفاهی که برای زیست، کار و بالندگی انسان ایجاد می نمایند، مورد مطالعه قرار گیرند.

 توسعه پایدار در حیطه اقتصاد تاثیر بسزایی روی علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوی بازاریابی سبز پایدار پیش برد.چالشهای بارز این عصر عبارت است از: آینده‌نگری، عدالت و برابری و تأکید بر نیازها. آینده‌نگری معتقد است بازاریابی سعی دارد به رضایت مشتریان و سودآوری سرمایه گذاران منجر باشد. همچنین دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار باید نیاز نسلهای بعدی را نیز ملاحظه کرد، بنابراین، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد قدرت انتخاب نسل بعد از او گرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه‌ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست. بازاریابی سبز بر روی فعالیتهای  بازاریابی شرکتها به انحاء مختلفی تاثیر می گذارد. مثلا خلاصی از دست محصولات  فرعی مضر در مواد نفتی بصورت روزافزونی هزینه بر شده است بنابراین صنایعی که به کاهش این نوع مواد مضر اقدام کنند از دست هزینه های زیادی خلاص خواهند شد. بنابراین بازمهندسی در این نوع صنایع نه تنها به کاهش مواد مضر منجر میشود بلکه کاهش استفاده از مواد خام را نیز به دنبال خواهد داشت که معامله ای دوسرسود خواهد بود. در برخی موارد دیگر صنایع به دنبال بهره برداری از مواد مضر در صنایعی دیگر میباشند

هر شركتي براي خود صلاحيت ها، شايستگي ها و توانمندي هايي را به وجود مي آورد. اين صلاحيت ها با تأثير بر روي چهار عنصر معروف ابعاد مزيت رقابتي (كيفيت، كارا يي، نوآوري و پاسخگو يي به مشتريان )،  منجر به ايجاد مزيت رقابتي براي شركت شده و در نتيجه سودآوري شركت ها را تحت تأثير قرار مي دهند(حسینی، 1390)  مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظرمشتریان است(محمودیان و همکاران، 1392)

از دیگر سو، امروزه محيط زيست و حفظ آن به مسأله اي حياتي و دغدغه اي جدي براي مردم تبديل شده است .فعاليت سازمان هاي حمايت از محيط زيست وتشكل هاي مردم نهاد در اين راستا باعث شده است تا سازمان ها بيش از پيش به محيط زيست و لازمه ي حفظ آن توجه كنند .در واقع شايد در گذشته تصور نمي شد كه روزي سازمان ها علاوه بر سودآوري و فروش بيشتر،به محيط زيست و سلامت مصرف كنندگان هم توجه كنند اما امروزه افزايش آگاهي هاي عمومي و مقررات دولتي در زمينه ي حفظ محيط زيست باعث اين مهم شده است . اين مسائل منجر به پيدايش مفاهيمي نظير “بازاريابي سبز” شده است (مفیدیان و بیدختی، 391).با تو جه به رقابت شديدي كه امروزه در دنياي تجارت بين سازمان ها وجود دارد،سازمانهايي مي توانند در نيل به اهداف خود به موفقيت برسند كه علاوه بر توجه به مسائلي نظير سودآوري و فروش بيشتر،به رسالت هاي اجتماعي خويش نيز توجه كنند . توجه به محيط زيست و حمايت از حفظ محيط ز يست مي تواند راهي باشد تا سازمانهاي نوين در كسب اهداف خود موفق باشند.(حقیقی و خلیل، 1390) بازاريابي سبز را بازاريابي محيط زيست يا بازاريابي اجتماعي نيز ناميده اند و آن نوعي نگرش و رويكرد بازاريابي اجتماعي است كه ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي، انساني و محيطي را در كليه فرايندها، ابزارها، رفتارهاي بازاريابي و فروش براي ماندگاري و پايداري در كسب و كار و بازار رعايت، تقويت و حفظ ميكند.(صفری و همکاران، 1392)

آمیخته های بازاریابی سبز

محصول سبز : 

مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی ، محصول است . هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود . محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش یا حذف استفاده از مواد آلوده کننده و ضایعات کمک می کند . 

تقاضا برای محصول اکولوژیکی و فعالیت های تجاری پایدار بوسیله یک افزایش در آگاهی ها درباره موضوعات زیست محیطی مشتریان فراهم می شود .محصول سبز باید با توسعه حفظ انرژی و منابع طبیعی در فرآیند تولید همراه باشد .  اکثر محصولات سبز دارای طول عمر بیشتری نسبت به محصولات سنتی هستند (پورغفاری، ۱۳۸۸)

قیمت سبز : 

قیمت عامل بحرانی و مهم آمیخته بازاریابی سبز است . محصولات سبز اغلب قیمتی بالاتر نسبت به کالاهای سنتی دارند . اغلب آنها هزینه های خروجی ابتدایی بالاتری دارند اما هزینه های بلند مدت آنها کمتر است . اکثر مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصول را در یابند . محصولات سبز باید با حفظ تعادل بین هزینه های پرداختی مشتری و رضایت کسب شده برای پرداخت بیشتر به خاطر امنیت محیطی باشد . (پورغفاری، ۱۳۸۸)

ترویج سبز : 

به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگان است که با فعالیت های شرکت ارتباط دارند . ترفیع واقعی یک محصول یا شرکت نیازمند یک تغییر در محصول ، فرآیند یا تمرکز مشارکتی است (مانند تغییرات غیر استراتژیک) (پورغفاری، ۱۳۸۸)

توزیع سبز : 

زنجیره عرضه چارچوبی برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار برای تمام بخش های درگیر است . زنجیره عرضه سبز اخیرا بوسیله قوانین محیطی برای شرکت های تولید کننده سبز و فعالان زنجیره عرضه که مشتاق توسعه فعالیت های دوستانه زیست محیطی هستند ایجاد شده است . برای اطمینان دوباره از فعالیت های تجاری مورد قبول ، شرکت های تولید کننده سبز اغلب تشویق به ایجاد زنجیره عرضه برای توسعه سیستم های مدیریت محیطی (EMS) بوسیله استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۰می شوند . 

توزیع سبز دارای ۲ جنبه است : جنبه درونی و جنبه بیرونی . در جنبه درونی محیط داخلی علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی در فرآیندهای داخلی شرکت ، کارکنان و مدیران احساس آرامش کنند و در جنبه بیرونی باید مکان های عرضه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند را انتخاب کرد . توزیع سبز باید با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد (پورغفاری، ۱۳۸۸)

سطوح بازاریابی سبز

مینون در سال ۱۹۹۷ برای فعالیتهای بازاریابی سبز ۳ سطح را در نظر گرفت : سطح استراتژیک ، شبه استراتژیک و تاکتیکی . در سطح سبزسازی استراتژیک ، مدیریت مالی تصمیم هایی درباره تجمیع موضوعات محیطی و هدف های یک شرکت با سیستم های بزرگ و کوچک سازمانی می گیرد . دراین سطح تغییرات بنیادی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می آید ، به عنوان مثال شرکت استرالیایی همه فرآیندهای ماشین شویی را در یک چرخه بسته سیستم بازیافت آب طراحی کرده است .در سطح شبه استراتژیک شاهد تغییرات در روش سازمان های تجاری هستیم . به عنوان مثال برخی هتل ها برای کاهش مصرف آب از میهمانان خود درخواست می کنند که حوله های استفاده شده را برای شستشو در کف حمام یا وان قرار دهند . در سبزسازی تاکتیکی فعالیتهای وظیفه ای سبز می شوند مانند ترفیعات . برای مثال در ایام خشکسالی مسئولین امور آب ، شعارهایی برای مصرف بهینه و صرفه جویی بکار می برند .سطح تاکتیکی دارای ویژگی هایی با تصمیم های وظیفه ای (مدیران بازاریابی یا تولید) می باشد . این سطح به سمت رسیدن به هدف های مخصوص با استراتژی های هدایت شده با سازوکار مالی گرایش داده شده است(رمضانیان و همکاران، ۱۳۸۹)

چالش های بازاریابی سبز

پنج عامل فعالیت بازاریابی که منجر به شکست بازاریابی سبز در یک دوره زمانی می شود را می توان موارد زیر نام برد : 

چرخه سبز :

داشتن یک نگرش واکنشی بوسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت

فروش سبز :

داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر

محصول سبز :

علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی منجر به ذخیره هزینه می شود . (سود کوتاه مدت یک هدف کلیدی برای اکثر شرکت ها و مدیران بازاریابی است(

بازاریابی کارگشا :

توسعه نوآوری محصولات سبز برای بازار بدون درک واقعی درباره تقاضای واقعی مشتریان

بازاریابی مقبول :

استفاده از نمونه مقبول با کاربرد یا انتظار تدوین قانون محیطی نسبت به یک فرصت برای ترفیع گواهینامه های سبز شرکت بدون نوآوری(رمضانیان و همکاران، ۱۳۸۹)

روش پژوهش 

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت یا روش تقسیم بندی می شوند. بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد. که این پژوهش به لحاظ اینکه در آینده می تواند مورد استفاده عملی قرار گیرد و از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها استفاده شود، از تحقیقات کاربردی به شمار می آید(حافظ نیا، 1385).  اما بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی. روش تحقیقی که در این پژوهش به کار رفته است. در واقع در این پژوهش، سعی محقق بر آن بوده که علاوه بر به تصویر کشیدن آنچه که هست، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله و ابعاد آن بپردازد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید(حافظ نیا، 1385). این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد.

جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. و عبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند. و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی ،1381). جامعه آماری شامل 232 نفر از کارشناسان، معاونان، مدیران و مشاوران و کارکنان شرکت های تولید کننده بتن است.

آزمون رگرسیون

فرضیه اصلي: آميخته بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

جدول 1:خلاصه مدل

مدل

ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی

مقدار ضریب همبستگی تعدیل شده

خطای استاندارد از تخمین

1 .766a .586 .554 .61125
a. مستقل: آميخته بازاريابي سبز

 

جدول2:آنالیز واریانس

مدل مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین مقدار فیشر

سطح معناداری

1 رگرسیون 6.876 1 6.876 18.404 .001a
پسماند 4.857 143 .374
مجموع 11.733 144
a. مستقل: آميخته بازاريابي سبز
b. وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

جدول3:جدول ضرایب

مدل  ضرایب معناداری غیر استاندارد ضرایب معناداری استاندارد مقدار تی سطح معناداری
B خطای استاندارد بتا
1 مقدار ثابت 1.464 .642 2.281 .040
آميخته بازاريابي سبز .679 .158 .766 4.290 .001
وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

همبستگي را با ضريبي به نام ضريب همبستگي پيرسون اندازه گيري مي کنند که عددي بين یک و منفی يک است. هر چه مقدار همبستگي به عدد يک نزديک تر باشد، همبستگي بين دو متغير بيشتر است و هر چه به منفی یک نزديک تر باشد، همبستگي معکوس بالاتر خواهد بود. در اینجا میزان همبستگی (r)  برابر 766. است که نشان می دهد رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته بسیار شدید است. ضريب تعيين(r2) معلوم مي کند که چند درصد از تغييرات متغير وابسته ناشي از تغييرات متغير مستقل است و در اینجا برابر 586. است. جدول آنالیز واریانس نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید و به بررسی رد یا تایید فرضیه می پردازد. با توجه به اینکه مقدار بدست آمده کمتر از۵٪ باشد نتیجه می گیریم که مدل کفایت داشته و قابلیت پیش بینی دارد. جدول بعدی نیز ضرایب را ارائه می دهد که در ساخت معادله رگرسیونی می توان از آن بهره گرفت.  لذا می توان نتیجه گرفت که: آميخته بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 1 : محصول سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

جدول 4: خلاصه مدل

مدل ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی مقدار ضریب همبستگی تعدیل شده خطای استاندارد از تخمین
1 .836a .700 .683 .53576
a. مستقل: محصول سبز

جدول5:آنالیز واریانس

مدل مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین مقدار فیشر سطح معناداری
1 رگرسیون 12.033 1 12.033 41.923 .000a
پسماند 5.167 143 .287
مجموع 17.200 144
a. مستقل: محصول سبز
b. وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

 

جدول6:جدول ضرایب

مدل  ضرایب معناداری غیر استاندارد ضرایب معناداری استاندارد مقدار تی سطح معناداری
B خطای استاندارد بتا
1 مقدار ثابت 1.667 .409 4.073 .001
محصول سبز .633 .098 .836 6.475 .000
وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

همبستگي را با ضريبي به نام ضريب همبستگي پيرسون اندازه گيري مي کنند که عددي بين یک و منفی يک است. هر چه مقدار همبستگي به عدد يک نزديک تر باشد، همبستگي بين دو متغير بيشتر است و هر چه به منفی یک نزديک تر باشد، همبستگي معکوس بالاتر خواهد بود. در اینجا میزان همبستگی (r)  برابر 836. است که نشان می دهد رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته بسیار شدید است. ضريب تعيين(r2) معلوم مي کند که چند درصد از تغييرات متغير وابسته ناشي از تغييرات متغير مستقل است و در اینجا برابر 700. است. جدول آنالیز واریانس نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید و به بررسی رد یا تایید فرضیه می پردازد. با توجه به اینکه مقدار بدست آمده کمتر از۵٪ باشد نتیجه می گیریم که مدل کفایت داشته و قابلیت پیش بینی دارد. جدول بعدی نیز ضرایب را ارائه می دهد که در ساخت معادله رگرسیونی می توان از آن بهره گرفت.  لذا می توان نتیجه گرفت که:

محصول سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 2 : توزیع سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

جدول 7:خلاصه مدل

مدل ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی مقدار ضریب همبستگی تعدیل شده خطای استاندارد از تخمین
1 .769a .591 .568 .62540
a. مستقل: توزیع سبز

 

جدول8:آنالیز واریانس

مدل مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین مقدار فیشر سطح معناداری
1 رگرسیون 10.160 1 10.160 25.976 .000a
پسماند 7.040 143 .391
مجموع 17.200 144
a. مستقل: توزیع سبز
b. وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

جدول9:جدول ضرایب

مدل  ضرایب معناداری غیر استاندارد ضرایب معناداری استاندارد مقدار تی سطح معناداری
B خطای استاندارد بتا
1 مقدار ثابت 1.923 .468 4.107 .001
توزیع سبز .584 .115 .769 5.097 .000
وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

همبستگي را با ضريبي به نام ضريب همبستگي پيرسون اندازه گيري مي کنند که عددي بين یک و منفی يک است. هر چه مقدار همبستگي به عدد يک نزديک تر باشد، همبستگي بين دو متغير بيشتر است و هر چه به منفی یک نزديک تر باشد، همبستگي معکوس بالاتر خواهد بود. در اینجا میزان همبستگی (r)  برابر 769. است که نشان می دهد رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته بسیار شدید است. ضريب تعيين(r2) معلوم مي کند که چند درصد از تغييرات متغير وابسته ناشي از تغييرات متغير مستقل است و در اینجا برابر 591. است. جدول آنالیز واریانس نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید و به بررسی رد یا تایید فرضیه می پردازد. با توجه به اینکه مقدار بدست آمده کمتر از۵٪ باشد نتیجه می گیریم که مدل کفایت داشته و قابلیت پیش بینی دارد. جدول بعدی نیز ضرایب را ارائه می دهد که در ساخت معادله رگرسیونی می توان از آن بهره گرفت.  لذا می توان نتیجه گرفت که:

توزیع سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 3 : تبلیغات سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

جدول 10:خلاصه مدل

مدل ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی مقدار ضریب همبستگی تعدیل شده خطای استاندارد از تخمین
1 .705a .497 .469 .69325
a. مستقل: تبلیغات سبز

 

جدول11:آنالیز واریانس

مدل مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین مقدار فیشر سطح معناداری
1 رگرسیون 8.549 1 8.549 17.789 .001a
پسماند 8.651 143 .481
مجموع 17.200 144
a. مستقل: تبلیغات سبز
b. وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

 

جدول12:جدول ضرایب

مدل  ضرایب معناداری غیر استاندارد ضرایب معناداری استاندارد مقدار تی سطح معناداری
B خطای استاندارد بتا
1 مقدار ثابت 2.144 .512 4.191 .001
تبلیغات سبز .541 .128 .705 4.218 .001
وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

همبستگي را با ضريبي به نام ضريب همبستگي پيرسون اندازه گيري مي کنند که عددي بين یک و منفی يک است. هر چه مقدار همبستگي به عدد يک نزديک تر باشد، همبستگي بين دو متغير بيشتر است و هر چه به منفی یک نزديک تر باشد، همبستگي معکوس بالاتر خواهد بود. در اینجا میزان همبستگی (r)  برابر 705. است که نشان می دهد رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته شدید است. ضريب تعيين(r2) معلوم مي کند که چند درصد از تغييرات متغير وابسته ناشي از تغييرات متغير مستقل است و در اینجا برابر 491. است. جدول آنالیز واریانس نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید و به بررسی رد یا تایید فرضیه می پردازد. با توجه به اینکه مقدار بدست آمده کمتر از۵٪ باشد نتیجه می گیریم که مدل کفایت داشته و قابلیت پیش بینی دارد. جدول بعدی نیز ضرایب را ارائه می دهد که در ساخت معادله رگرسیونی می توان از آن بهره گرفت.  لذا می توان نتیجه گرفت که:

تبلیغات سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی 4 : قیمت سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

جدول 13:خلاصه مدل

مدل ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی مقدار ضریب همبستگی تعدیل شده خطای استاندارد از تخمین
1 .876a .767 .749 .45854
a. مستقل: قیمت سبز

 

جدول14:آنالیز واریانس

مدل مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین مقدار فیشر سطح معناداری
1 رگرسیون 9.000 1 9.000 4.669 .043a
پسماند 2.733 143 .210
مجموع 11.733 144
a. مستقل: قیمت سبز
b. وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

جدول15:جدول ضرایب

مدل

 ضرایب معناداری غیر استاندارد ضرایب معناداری استاندارد مقدار تی سطح معناداری
B خطای استاندارد بتا
1 مقدار ثابت 1.133 .474 2.393 .032
قیمت سبز .750 .115 .876 6.543 .000
وابسته: مزيت رقابتي توليدكننده

همبستگي را با ضريبي به نام ضريب همبستگي پيرسون اندازه گيري مي کنند که عددي بين یک و منفی يک است. هر چه مقدار همبستگي به عدد يک نزديک تر باشد، همبستگي بين دو متغير بيشتر است و هر چه به منفی یک نزديک تر باشد، همبستگي معکوس بالاتر خواهد بود. در اینجا میزان همبستگی (r)  برابر 876. است که نشان می دهد رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته بسیار شدید است. ضريب تعيين(r2) معلوم مي کند که چند درصد از تغييرات متغير وابسته ناشي از تغييرات متغير مستقل است و در اینجا برابر 767. است. جدول آنالیز واریانس نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معناداری تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید و به بررسی رد یا تایید فرضیه می پردازد. با توجه به اینکه مقدار بدست آمده کمتر از۵٪ باشد نتیجه می گیریم که مدل کفایت داشته و قابلیت پیش بینی دارد. جدول بعدی نیز ضرایب را ارائه می دهد که در ساخت معادله رگرسیونی می توان از آن بهره گرفت.  لذا می توان نتیجه گرفت که: قیمت سبز بر مزيت رقابتي توليدكننده تاثیر معناداری دارد.

نتیجه گیری:

محیط زیست دردنیای امروز، امری تفکیک ناپذیر از همه حوزه های فعالیت انسانی،اعم از سیاست، اقتصاد، امنیت، فرهنگ و… است. تاثیرات زیست محیطی به سبب محدودیت منابع در جهان و غیرقابل تجدید بودن بسیاری از آنها، دیگر محدود به داخل مرزهای کشور نمی باشد و دولتها نمی‌توانند به آزادی گذشته و مستقلاً درخصوص بهره برداری از منابع داخل مرزهای خود تصمیم‌گیری نمایند چرا که آثار و طبعات این تصمیم‌گیریها به دیگر مردم جهان نیز باز خواهد گشت.امنیت جهانی و طبیعتاً امنیت ملی کشورها مقوله‌ای است که دیگر نمی‌توان حصول آن را بدون توجه به مسائل زیست محیطی تصور نمود و دراین راستا مسلماً کشورهایی ازامنیت بالاتر برخوردارند که مشکلات زیست محیطی کمتری داشته و از حوزه مناقشات زیست محیطی منطقه‌ای و جهانی حداکثر فاصله ممکن را احراز نمایند.کشور ایران، یکی از غنی‌ترین نقاط جهان از حیث تنوع زیستی و اقلیمی و برخورداری از منابع طبیعی و معدنی در جهان بشمار می‌آید و مدیریت صحیح منابع تجدیدپذیر و بهره برداری خردمندانه از این منابع و نیز منابع غیر قابل تجدید کشور اساسی‌ترین اصل در تبدیل ایران به یکی از قدرتهای اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌الملل در آینده نه چندان دور خواهد بود.و همچنان که مورد توجه قرار دادیم کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های بازاریابی سبز و زیست محیطی می باشد و خوب زمانی همراه با سایر کشورهای جهان وارد این مقوله شده و این طرحها در آن آغاز گشته است تنها باید به مشکلات و چالشهای پیش رو بیشتر و بهتر دقت شود و با رفع آنها شتاب این امور را بیشتر کنیم و هر چه سریعتر به نقاط بهتر و ایده الی در زمینه های زیست محیطی برسیم که یقینا با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و تنها باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.

صنعت ساخت و ساز، قابل توجه ترین نقش را در تمدن بشری ایفا مینماید. به عبارتی بخش مهم اقتصادی است که امکانات و زیرساخت های فیزیکی را برای شهرها و محیط های مصنوع فراهم میآورد. علاوه بر این، تأثیر غیرمستقیم قابل توجهی بر صنایع دیگر از طریق الگوی عرضه و تقاضا داشته و زمینه ساز توسعه اجتماعی فعالیت های بشری و کیفیت زندگی است. صنعت ساخت با توجه به گستره تأثیر آن بر اجتماعات انسانی، اقتصاد جهانی و همچنین محیط زیست بشری یکی از مهمترین صنایع در بحث توسعه پایدار به شمار میرود. با توجه به اینکه ساخت و ساز پایدار می تواند مسئولیتهای محیط زیستی، رفاه اجتماعی و منافع اقتصادی را برای جوامع گسترده بشری به ارمغان آورد. ساخت و ساز پایدار یک فرایند جامع با هدف حفظ و احیاء هماهنگی بین محیط طبیعی و مصنوع و ایجاد سکونتگاه ها با تأکید بر کرامت انسانی و تشریک مساعی اقتصاد ی است. بهعبارتی ساخت و ساز پایدار، با ایجاد مسئولیت محیط زیستی، آگاهی اجتماعی و سودآوری اقتصادی میتواند صنعت ساخت را به سمت توسعه پایدار در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی سوق دهد. از سویی دیگر در عصر حاضر رشد فزاینده فعالیتهای عمرانی با چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روبرو است. ا توجه به تأثیر بالقوه فقدان درک جامع سیاست گذاران، متخصصان، برنامه ریزان، طراحان و حتی مجریان طرحها از موضوعات و عوامل دخیل در زنجیره تأمین امکان حذف و یا تغییر اولویت فاکتورهای مؤثر در فرایند تولید وجود خواهد داشت. لذا شناخت مراحل مختلف وگروههای ذی نفع و ذی نفوذ در زنجیره تأمین همچون توسعه دهندگان، مشاوران، تأمینکنندگان و پیمان کاران دخیل در مراحل متعدد زنجیره تأمین و ارائه ار وب اجرایی مدیریت زنجیره تأمین سبز در دستیابی اهداف ساخت و ساز پایدار نقش بسزایی دارند.

با توجه به پیشرفت های حاصل در زمینه صنعت بتن بطور قطع بتن های آینده دارای دوام بیشتری خواهند بود و برای رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی با داشتن اثرات زیست محیطی کمتری توسعه خواهند یافت. لذا در راستای توسعه پایدار هزینه های یک پروژه در آینده تنها بر اساس هزینه های فعلی تنظیم نخواهد شد، بلکه هزینه های اجتماعی و زیست محیطی نیز، از مرحله استخراج مواد خام گرفته تا آماده سازی آن، و همچنین احیا و بازیافت آنها در پایان چرخه عمر سازه، به آن افزوده خواهد شد لذا ضرورت دارد به صنایع سیمان و بتن جهت داده شود تا کلیۀ طرح های عمرانی آنها در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند. صنایع سیمان و یا حتی سایر چسباننده های هیدرولیکی در قرن حاضر باید به صنایعی سبز بدل گردند و این مسأله بوسیله آموزش در سطوح مختلف محقق خواهد شدعلاوه بر آموزش و مهم تر از آن مدون شدن قوانینی در این زمینه و اصالح قوانین موجود نیز ضرورت دارد.

پیشهادات :

ساده و سالم بودن محصولات سبز مورد توجه قرار گیرد.

مضرات کمتر محصولات سبز از نظر زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.

آلودگی کمتر محیط توسط محصولات سبز مورد توجه قرار گیرد.

کاهش مصرف مواد شیمیایی و در نتیجه ارتقای سلامت به دلیل محصولات سبز مورد توجه قرار گیرد.

کارایی بیشتر منافع و صرفه‌جویی های مالی محصولات سبز مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از ورودی کمتر و در نتیجه حداقل هزینه مورد توجه قرار گیرد.

محصولات سبز بر مبنای استفاده هر چه کمتر از مواد و اجزاء تشکیل دهنده کالا طراحی شوند

هزینه کمتر محصولات سبز در دراز مدت مورد توجه قرار گیرد.

تبلیغات سبز با هدف تغییر عقاید و ادراکات مردم مورد توجه قرار گیرد.

تحریک احساسات مردم از طریق محصولات سبز مورد توجه قرار گیرد.

تبلیغات سبز  از طریق جذب مخاطبان خاص خود (طرفداران زیست محیطی) مورد توجه قرار گیرد.

تبلیغات سبز از طریق آگاه سازی عموم از فواید محصولات گوشتی سبز مورد توجه قرار گیرد

منابع و ماخذ

 1. بلوریان، رضا. 1376 ). “بررسي ارتباط ارزش ويژه برند و رفتار خريد مشتريان (مطالعه موردي شعب بانك ملت استان تهران)”. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشكده مديريت.
 2. جلالی فراهانی، مجید. (1389).تاثير عناصر منتخب آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در خدمات ورزشي، پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي، دورة 2، شمارة 2
 3. حسینی، سهیلا، (1390)، بررسي رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در باک های تجاری استان کردستان (مطالعه موردی: بانک های شهرستان سنندج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 4. حسینی، سهیلا، (1390)، بررسي رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در باک های تجاری استان کردستان (مطالعه موردی: بانک های شهرستان سنندج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 5. حقيقي محمد, خليل مريم. (1390). بررسي جايگاه بازاريابي سبز در رفتار خريد مصرف کنندگان، مديريت فرهنگ سازماني :    , دوره  9 , شماره  2 (پياپي 24) ; از صفحه 83 تا صفحه 102 .
 6. حقيقي محمد, خليل مريم. (1390). بررسي جايگاه بازاريابي سبز در رفتار خريد مصرف کنندگان، مديريت فرهنگ سازماني :    , دوره  9 , شماره  2 (پياپي 24) ; از صفحه 83 تا صفحه 102 .
 7. حميد اميرنژاد و علي رضا علي پور. ().بررسي مزيت نسبي و ثبات عملكرد صادراتي فراوردههاي جنگلي ايران، فصلنامة علمي – پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، جلد 21 شمارة 4، صفحة 701
 8. ده یادگاری، سعید . (1383). بررسی رابطۀ میان ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی صادرکننده سنگ های تزئینی، پژوهشنامه بازرگانی.
 9. دهدشتي شاهرخ زهره, تقوي فرد محمدتقي, رستمي نسرين. (1389). مدلي براي سنجش تاثير قابليت اعتماد برند بانک ها بر تعهد وفاداري مشتريان، فصلنامه علوم مديريت ايران , دوره  5 , شماره  20
 10. سیدین، سید سلمان. (1391).ارزیابی عواهل تعیین کننده ارزش ویژه نام و نشان تجاری)مطالعه هوردی: شرکت فرش پرشین هشهد(، بانک مقالات بازاریابی ایران
 11. شفیعی و تارمست(۱۳۹۳)تاثير فرايندهاي مديريت زنجيره تامين بر مزيت رقابتي و عملکرد سازماني (مطالعه موردي شرکت ساپکو)، مطالعات كمي در مديريت : تابستان 1393 , دوره  5  , شماره  2   ; از صفحه 108  تا صفحه 128 .
 12. قاضی زاده, مصطفی و تایماز حمایلی مهربانی، ۱۳۸۸، استراتژی های بازاریابی سبز به عنوان مزیت رقابتی عصر جدید، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، گروه ناب، گروه پرتوبینا
 13. كاتلر، فيليپ، آرمسترانگ، گري ، 1387 ،”اصول بازاريابي”، ترجمه علي پارساييان، آيلار ، چاپ هفتم،تهران
 14. كردنائيج اسداله, انوري رستمي علي اصغر, دهيادگاري سعيد.(1384). بررسي رابطه بين ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركتهاي ايراني صادر كننده سنگهاي تزیینی، پژوهشنامه بازرگاني : دوره 10 , شماره  37 ; از صفحه 133 تا صفحه 152 .
 15. كردنائيج اسداله, انوري رستمي علي اصغر, دهيادگاري سعيد.(1384). بررسي رابطه بين ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركتهاي ايراني صادر كننده سنگهاي تزیینی، پژوهشنامه بازرگاني : دوره  10 , شماره  37 ; از صفحه 133 تا صفحه 152 .
 16. محمود محمديان ، مصطفي الله وردي ، امير سليمي. (1392).بررسي تأثير بازارگرايي صادرات و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات، (مورد مطالعه: صادركنندگان نمونة ايران در سال 1390، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره4
 17. محمود محمديان ، مصطفي الله وردي ، امير سليمي. (1392).بررسي تأثير بازارگرايي صادرات و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات، (مورد مطالعه: صادركنندگان نمونة ايران در سال 1390، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره4
 18. مفيديان، سيد ايمان . ميري بيدختي، مجتبي . (1391). بازاريابي سبز و ضرورت به كارگيري آن در سازمان هاي آينده، سومين كنفرانس مديريت اجرايي
 19. مفيديان، سيد ايمان . ميري بيدختي، مجتبي . (1391). بازاريابي سبز و ضرورت به كارگيري آن در سازمان هاي آينده، سومين كنفرانس مديريت اجرايي
 20. مهری، علی و سید حمید خداداد حسینی، ” طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران”، 1383
 21. نصیری پور ، اشکان . گوهری ، محمود رضا . نفیسی ، ابوالفضل. (۱۳۸۹). « رابطه برند سازی و شاخص های عملکردی » . مجله مدیریت سلامت ، شماره 13
 • Anton, G, “A Study of Competitive Advantage Services”, Management Information Systems, C. A. Brebbia(Editor), www.witpress.com, 2000.
 • Appelbaum, Steven H. , “The Competitive Advantage of Organizational Learning”, Journal of Workplace Learning, Vol. 12, Issue 2, 2000.
 • Barney, J. B. , “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, Vol. 17, No. 1, 1999.
 • Collis, D.J. (1991). Aresource – based analysis of global competition: the bearings industry. Strategic Management Journal. Vol 12. pp 49-68.
 1. Gatot Iwan Kurniawan a, , Ivan Diryana, Impact on Green Purchase Intention by Brand Equity Dimension, First International Conference on Economics and Banking (ICEB-15), 2015
 • Grønholdt, Lars, Martensen, Anne,(2001), Linking employee loyalty, customer loyalty and profitability, The 6th TQM World Congress,Saint Petersburg.
 1. Mojtaba Tiba, Farideh Kazemi, Fereshteh Nabipour, Green Marketing Effect on Brand Equity (Case Study: Sehat Company), Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, Bhu.J.RNR. Vol 3.2, 545-553: 2015
 2. Mojtaba Tiba, Farideh Kazemi, Fereshteh Nabipour, Green Marketing Effect on Brand Equity (Case Study: Sehat Company), Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, Bhu.J.RNR. Vol 3.2, 545-553: 2015
 • Sadri, Golnaz & Lees, Brian, “Developing Corporate Culture as a Competitive Advantage”, Journal of Management Development, Vol. 20, Issue 10,2001.
 • Van Veslor, E., (2007). “Leadership and corporate social responsibility”, Corporate Governance, 9, 3-6.
 • J.H., & Hyun,Y. J.(2010). A model to investigate the influence of marketing mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial marketing Management , 1-15.
 • Rajh, E. (2005). The effect of marketing mix elements on brand equity. Economic Trenda and Economic Policy, 102, 30-59.

لینک مقاله در civilica

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *